جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی

IMG_2884IMG_2889IMG_2882

این جلسه به رهبری دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف، با اشتراک الحاج حامده­ هما نورستانی سرپرست ریاست بسیج ملی و بررسی، الله­ باز جم رئیس برنامه­ ها، محمد یاسین صمیم مشاور ارشد تخنیکی و مسلکی مقام معینیت و کارمندان ارشد این اداره به روز سه شنبه ۲۰ حمل ۱۳۹۸ در دفتر کاری مقام معینیت برگزار گردید.

در این جلسه بر فیصله­ های قبلی و چگونگی تطبیق آن‌ها مرور صورت گرفت و تمام مسئولین بخش­های مربوطه گزارشات کاری خویش را با اعضای جلسه شریک ساختند.

در ادامه جلسه روی یافته­ های هئیت معینیت سوادآموزی که غرض چگونگی فعالیت­ های آمریت معارف شهر توظیف شده بود و راه حل آن جستجو  و به مسولین مربوطه هدایت داده شد تا در این مورد با هماهنگی ریاست محترم معارف شهر کابل اقدام نمایند همچنان روی ساختار جدید معینیت سوادآموزی که قرار است بعضی تغیرات در آن وارد شود بحث و تبادل نظر صورت گرفت.