جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی

هئیت رهبری معینیت سوادآموزی روی نهایی‌سازی رهنمود سهیم‌سازی مردم در برنامه‌های مختلف سوادآموزی در سازگاری با برنامۀ ملی میثاق شهروندی تأکید کرد.

چهارشبه ۱۶ میزان ۱۳۹۹ هجری خورشیدی جلسۀ هیئت اداری معینیت سوادآموزی به رهبری دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی در تالار کنفرانس این معینیت برگزار گردید.

در این جلسه روی حل مشکلات پرداخت حق‌الزحمۀ آموزگاران مکتب کمک به معارف و آموزگاران خارج از تشکیل مکتب‌ها و کورس‌های سوادآموزی، حل مشکلات کمبود آموزگاران مکتب عارف شهید ساحه ۱۳ شهر کابل، بررسی تشکیل و لایحه مکتب جدید‌التاسیس ولایت غور، ارتقای مکتب سواد حیاتی ولایت تخار به لیسه عالی سواد حیاتی و افزایش هماهنگی‌های میان معینیت سوادآموزی و آمریت‌های سوادآموزی ولایت‌ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در بخش حل مشکلات حق‌الزحمۀ آموزگاران مکتب کمک به معارف، آموزگاران خارج از تشکیل مکتب‌ها و کورس‌های سوادآموزی فیصله به عمل آمد تا نامه‌ای به ریاست جمهوری به منظور پرداخت حق‌الزحمۀ آموزگاران مکتب کمک به معارف فرستاده شود و هم‌چنان به منظور استخدام آموزگاران قراردادی نیز معینیت سوادآموزی را که پیش‌برد برنامه‌های آن ملزم به استخدام آموزگاران قراردادی است را نسبت به سایر بخش‌های حق‌الزحمه‌ای وزارت معارف مستثنی بسازد.

در بخش حل مشکلات کمبود آموزگاران مکتب عارف شهید در ساحه ۱۳ شهر کابل فیصله شد تا پس از تأئیدی پیشنهاد استخدام آموزگاران قراردادی معینیت سوادآموزی از سوی ریاست جمهوری، مشکل کمبود آموزرگاران این مکتب نیز به زودترین زمان حل خواهد شد.

در بخش ارتقای مکتب سواد حیاتی ولایت تخار به لیسه سواد حیاتی فیصله شد تا این موضوع با رهبری وزارت معارف شریک ساخته شود و پس از آن اقدامات لازم و عملی صورت خواهد گرفت.

هم‌چنان دکتر سردارمحمد رحیمی کارگروۀ مشخصی را به منظور بازنگری رهنمود سهیم‌سازی مردم در برنامه‌های مختلف سوادآموزی را در سازگاری با برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت انکشاف دهات را مشخص ساخت تا این رهنمود را به زودترین زمان ممکن نهایی سازند.

در پایان جلسه نیز فیصله به عمل آمد تا چارچوب و کارشیوۀ گزارش‌دهی واحد به منظور افزایش کانال‌های ارتباطی میان معینیت سوادآموزی و آمریت‌های سوادآموزی ولایت‌های انکشاف داده شود و آمریت‌های سوادآموزی ولایت‌ها ملزم شدند تا هر ماه یک بار پیش‌رفت‌ها  فرا راۀ تطبیق برنامه‌های مختلف سوادآموزی را از طریق ویدیو کنفرانس با رهبری معینیت سوادآموزی شریک سازند.