جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی

جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی با حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی در تالار کنفرانس این معینیت برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی روی درنظر گرفتن اصل شایستگی و کاردانی در توزیع امتیازات برای کارمندان معینیت سوادآموزی، خریداری لباس‌های زمستانی برای کارمندان خدماتی در هماهنگی با بخش مالی و تدارکات وزارت معارف، بازنگری پالیسی (خط‌مشی) معینیت سوادآموزی و آسیب‌شناسی تطبیق برنامه‌های ملی سوادآموزی در ولایات در همکاری با بخش نظارت و ارائه راه‌حل‌های اثربخش در تناسب با چالش‌های موجود تأکید نمود و خاطرنشان ساخت که در جلسۀ کمیته ملی سوادآموزی فعالیت‌ها و کارکردهای معینیت سوادآموزی مورد تقدیر قرار گرفت و طرح‌های ابتکاری این معینیت در بخش تطبیق بهینه فعالیت‌های سوادآموزی مورد تأئید کمیته ملی سوادآموزی قرار گرفت.

در ادامه اعضای جلسه روی نهایی‌سازی فیصله‌های کمیته ملی سوادآموزی، فعالیت‌های پروژۀ جاپان، طرح اصلاحات سوادآموزی در همکاری با وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ارائه گزارش فعالیت‌های ادارات دولتی از تطبیق برنامه ملی سوادآموزی در این ادارات بر مبنای فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و مشخص‌ساختن پیش‌رفت‌های این ادارات در تطبیق برنامه‌های سوادآموزی، ارائه گزارش از دست‌آوردهای پنج سالۀ معینیت سوادآموزی در چارچوب کنفرانس مطبوعاتی به مردم، سروی ملی سوادآموزی و سیستم مدیریت معلومات آموزش‌های غیررسمی، تدوین راهبرد (استراتیژی) سوادآموزی در سازگاری با واقعیت‌های قابل تطبیق، اجرای فیصله‌های کمیته‌های سوادآموزی در هماهنگی و تقسیم کار میان دیپارتمنت‌های سوادآموزی، مشخص‌ساختن کارگروه تدوین راهبرد (استراتیژی) پنج‌ سالۀ معینیت سوادآموزی، ایجاد و افزایش هماهنگی بین معینیت سوادآموزی و کمیسیون مستقل حقوق بشر به منظور وصل‌ساختن برنامه‌های معینیت سوادآموزی با مسائل حقو‌ق ‌بشری، ایجاد طرزالعمل ارتباطی بین معینیت سوادآموزی و نهادهای همکار این معینیت در تطبیق برنامه‌های سوادآموزی، افزایش ارتباطات میان معینیت سوادآموزی و آموزگاران سوادآموزی، حفظ پایداری برنامه‌های و کمیته‌های سوادآموزی در سطح ولسوالی و ولایات افغانستان، مشخص‌سازی جایگاه کمیته سواد قریه در زیر مجموعه کمیته معارف و سوادآموزی برنامه ملی میثاق شهروندی، چگونگی ایجاد کمیته سواد قریه و استخدام معلمان کورس‌های سوادآموزی در قریه‌‌های کشور بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.