جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی

‌‌جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی با حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی در تالار کنفرانس این معینیت برگزار گردید.

در این جلسه روی آجندای کمیته ملی سواد، ارائه طرح‌های روشن به وزیر معارف به‌منظور روشن‌سازی دیدگاه معینیت سوادآموزی در کنفرانس جنوا، ارسال کتاب‌های جدید سوادآموزی به دفتر وزیر معارف، طرح‌ریزی و بازنگری راهبردهای ۵ سالۀ دیپارتمنت‌های معینیت سوادآموزی در چارچوب کارگروه‌های های کاری هر دیپارتمنت، کاربردی ساختن برنامۀ سوادآموزی در همکاری با اداره ملی احصائیه و معلومات، اولویت‌بندی تطبیق برنامه‌های سوادآموزی در سازگاری با میزان ساحات تحت پوشش برنامه سوادآموزی بر اساس جنسیت، سن و میزان دسترسی سوادآموزان به مکتب و کورس‌های سوادآموزی، مطالعه نرخ‌نامۀ سالانه وضعیت سوادآموزی و طرح‌ریزی برنامه‌های سوادآموزی بر اساس آن، حل مشکلات پول باقی‌مانده از چاپ کتاب‌های سوادآموزی، پی‌گیری چگونگی پرداخت پول آموزگاران سوادآموزی در سطوح مختلف اداری مرکز و ولایات، روی‌دست‌گرفتن کارشیوه‌های گوناگون نظارت از تطبیق برنامه‌های مختلف سوادآموزی در هماهنگی با دیپارتمنت‌های مربوطه و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و خودسرانۀ نهادهای فعال در بخش سوادآموزی در همکاری با نهادهای امنیتی کشور گفت‌وگو صورت گرفت.