جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی

‌یک‌شنبه ۱۵ جدی سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی، جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی در دفتر کاری مقام این اداره برگزار گردید.

در این جلسه بالای ساختار، وظایف، صلاحیت‌ها و فلسفۀ وجودی دیپارتمنت‌های معینیت سوادآموزی بحث صورت گرفت و دکتر سردارمحمد رحیمی پیشنهادات وزارت معارف در رابطه به ایجاد اصلاحات ساختاری و بازنگری کارکردهای معینیت سوادآموزی را با اعضای رهبری این معینیت شریک ساخت.

در ادامه، اعضای جلسه روی ایجاد اصلاحات تشکیلاتی و بازنگری کارکردهای معینیت سوادآموزی در سازگاری با افزایش منابع مالی، ارائه تصویر واضح و روشن به وزارت معارف از ضرورت و یا عدم ضرورت موجودیت دیپارتمنت‌های زیر مجموعۀ معینیت سوادآموزی در سطح مرکز و ولایات، مشخص‌سازی کانال‌های ارتباطی و هماهنگی معینیت سوادآموزی با بخش‌های مالی‌ـ‌اداری، نصاب آموزشی و تعلیمات عمومی وزارت معارف، ارائه دفاعیه قوی معینیت سوادآموزی در رابطه به الزامی بودن دیپارتمنت‌های زیر مجموعه‌اش در سطح مرکز و ولایات، تخصصی‌بودن بخش‌های معینیت سوادآموزی و ضرورتِ بودنِ اشخاص متخصص در معینیت سوادآموزی، استفاده از رویکرد سیستمی در تطبیق برنامه‌های سوادآموزی و جلوگیری از فردمحورسازی اداره، تقویت بخش‌های تطبیق برنامه‌های سوادآموزی معینیت سوادآموزی، منعطف و نیمه‌رسمی بودن برنامه‌های سوادآموزی و منعطف ساختن بخش‌های منابع بشری، مالی‌ـ‌اداری و نصاب آموزشی معینیت سوادآموزی در سازگاری با آن، گرفتن تعهدات جدی از وزارت معارف در جلوگیری از رخداد چالش فرا راه تطبیق برنامه‌های سوادآموزی در سطح مرکز و ولایات، هدفمند ساختن برنامه‌های سوادآموزی و سازگاری رویکرد معینیت سوادآموزی در تطبیق برنامه‌های این معینیت با اولویت‌های ملی بحث و تبادل نظر کردند.

در پایان جلسه دکتر رحیمی تأکید کرد که هدف اصلی معینیت سوادآموزی وزارت معارف تطبیق با کیفیت برنامه‌های سوادآموزی، سیاست‌گذاری‌های مؤثر، بسیج منابع و مردم در تطبیق برنامه‌های سوادآموزی در سطح مرکز و ولایت است.