جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی

‌شنبه ۲۳ قوس سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی، جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی در دفتر کاری مقام محترم این معینیت برگزار گردید.

در این جلسه بالای محور‌های میزان مصرف بودجه عادی و انکشافی معینیت سوادآموزی، ارزیابی ورکشاپ هماهنگی و مدیریت موثر کمیته‌های سوادآموزی، آمادگی‌های لازم برای برگزاری ورکشاپ‌های نصاب و تربیه معلم، مدل ساختاری‌ـ‌ساختاری معینیت سوادآموزی در مرکز و ولایات بحث صورت گرفت.

در ابتدای جلسه، معین سوادآموزی از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارمندان این معینیت نسبت به مدیریت موثر ورکشاپ کمیته‌های سوادآموزی ابراز قدردانی کرد و کار روی ساختن ساختار معینیت سوادآموزی از پائین به بالا در سازگاری با ماهیت کاری وزارت معارف و معینیت سوادآموزی، تصمیم‌گیری‌های سیستمی و پاسخگویی به مردم، تعیین سرپرست در صورت نبود مسئول درجه اول هر بخش، پی‌گیری جدی حاضری کارمندان معینیت سوادآموزی، ارائه گزارش مستند از فعالیت‌های هر بخش، گزارش‌دهی دقیق هر بخش نسبت به انجام مسئولیت‌هایش، مستندسازی تمام بخش‌های معینیت سوادآموزی از چالش‌های فراراه تطبیق برنامه‌های سوادآموزی از امور مالی گرفته تا موارد مدیریتی در هر بخشی از ادارات دولتی و گزارش‌دهی به مقام وزارت معارف از عدم اجراآت و پیشنهادات معینیت سوادآموزی، توزیع امتیازات براساس شایستگی، لیاقت و برنامه‌های ابتکاری، ایجاد تعادل در توزیع امتیازات و کارآمدی هر بخش، اولویت‌دادن معینیت سوادآموزی به زنان در استخدام معلمان قراردادی و افزایش سهم زنان در بخش آموزش سواد تأکید نمود.

در قسمت ارزیابی ورکشاپ هماهنگی و مدیریت موثر کمیته‌های سوادآموزی، اعضای جلسه به این باورند که ورکشاپ هماهنگی و مدیریت موثر کمیته‌های سوادآموزی به گونه منظم، منسجم و با حداکثر توان لازم به شیوه دقیق مدیریت گردید و افزودند که استفاده از نقاط قوت این ورکشاپ و تقویت این نقاط قوت در ورکشاپ‌های دیگر، پنل‌های پرس‌و‌پال، جمع‌بندی مطالب و انتقال آن به مخاطبان، رسیدن به اهداف تعیین‌شده معینیت، مشخص ساختن مدیر عمومی تنظیم ورکشاپ‌ها، برخورد حرفه‌ای و درنظر گرفتن مسائل محتوایی و نه شکلی در ورکشاپ‌ها از مجموعه اقدامات مثبت این ورکشاپ بوده است.

در بخش برگزاری ورکشاپ‌های تربیه معلم و نصاب تعلیمی، اعضای جلسه آجندای هر دو ورکشاپ را نهایی کردند و روی ایجاد هماهنگی‌های بیش‌تر به‌منظور برگزاری بهتر این ورکشاپ، نتیجه‌بخش بودن ورکشاپ، تعیین کارشیوه نظرخواهی از اشتراک‌کنندگان غرض نهایی‌سازی راهنمای جدید تربیه معلم و نصاب تعلیمی، سهیم‌سازی کارمندان تخنیکی در برگزاری این ورکشاپ‌ها و دعوت اشتراک‌کنندگان بحث و تبادل‌نظر کردند.

در پایان جلسه، خانم حکیمه کریمی مدیر عمومی منابع بشری معینیت سوادآموزی از تعداد کارمندان و استادان معینیت سوادآموزی که ساختار تشکیلاتی این معینیت را به سطح مرکز و ولایات می‌سازند؛ به هیئت رهبری این معینیت گزارش داد و قابل یادآوری‌ست که در این گزارش تمام کارمندان معینیت سوادآموزی بر اساس سن، میزان تحصیلات، بست، ملیت و جنسیت طبقه‌بندی شده‌اند. هم‌چنان خانم ملالی فیضی هماهنگ‌کننده کارهای دفتر مقام، از تعداد و فیصله‌های جلسات هیئت رهبری معینیت سوادآموزی و از میزان اجراآت تمام دیپارتمنت‌های این معینیت در رابطه به فیصله‌های جلسات هیئت رهبری گزارش داد و قرار شد که تا هفته آینده مستندسازی گردد.