جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی

‌شنبه ۱۳ میزان سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی، جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی در دفتر کاری مقام این اداره برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی از میزان مصرف بودجه عادی و انکشافی معینیت سوادآموزی، دفاع از بودجه سال ۱۳۹۹ وزارت معارف و پیش‌رفت‌ها در روند سنگ‌فرش حویلی معینیت سوادآموزی از مسئولان بخش‌های مربوطه گزارش گرفت و بالای آماده‌ساختن گزارش‌های مالی‌ـ‌اداری از جانب آمریت مالی به روزهای پنج‌شنبه، حل مشکلات کارشیوه‌ها، طرزالعمل‌ها و لوایح بخش مالی ‌اداری، پاسخ‌گو ساختن بخش‌های مالی‌ و اداری به نیازهای مالی‌ و ‌بودجوی معینیت سوادآموزی و ایجاد هماهنگی‌های بیش‌تر میان بخش‌های مالی‌ و اداری معینیت سوادآموزی، معینیت مالی‌ و ‌اداری وزارت معارف، مشخص‌ساختن سرنوشت ریاست تعلیمات بزرگ‌سالان معینیت سوادآموزی و پرداخت معاشات ملاامامان و کوچیان همکار معینیت سوادآموزی در تطبیق برنامه‌های سوادآموزی تأکید نمود.‌

هم‌چنان خانم حکیمه کریمی مدیر عمومی منابع بشری نیز در رابطه به بازنگری ساختار تشکیلاتی معینیت سوادآموزی به اعضای جلسه گزارش داد و افزود که در طول هفته گذشته جلسات مختلفی با کمیته بازنگری تشکیل با اشتراک رئیسان و آمران معینیت سوادآموزی دائر گردیده است و از آنان در رابطه به تشکیلات زیر نظرشان نظرخواهی نیز صورت گرفته است و یک مدل خاص برای ساختار تشکیلاتی معینیت سوادآموزی به وزارت معارف پیشنهاد شده است.

گفتنی است که پرداخته‌شدن پول انترنت آمریت‌های سوادآموزی ولایات و ایجاد جلسات هماهنگی هفته‌وار میان دیپارتمنت‌های معینیت سوادآموزی از مجموعه اقداماتی است که در طول هفته گذشته عملی‌ شده است.