جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی

جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی با حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی در تالار کنفرانس معینیت سوادآموزی برگزار گردید.

در این جلسه روی چاپ کتاب‌های سوادآموزی در اسرع وقت، تطبیق پروژه‌های انکشافی در صورت شکستن محدود‌یت‌های رفت‌ و آمد ناشی از گسترش شیوع کووید ۱۹ (کرونا)، تطبیق فعالیت‌های بنیادین اداری بر مبنای پارامترهای سیستمی و نتیجه‌محور، تطبیق ابتکاری و موثر برنامه‌های آگاهی عامه در سطوح ولایات در بخش‌های سوادآموزی و تعلیمات بزرگ‌سالان، میزان مصرف پروژۀ بی‌ساف، مشخص شدن سرنوشت اضافه‌کاری، حق‌الزحمه و حاضری کارمندان در شرایط قرنطین، استراتیژی سوادآموزی و سند اصلاحات معارف، بررسی ملی سوادآموزی، مرور میانی مشترک NESP امکانات تطبیق یا عدم تطبیق برنامه‌های بسیج در چارچوب پروژۀ بی‌ساف، بازتنظیم فعالیت‌های پروژۀ بی‌ساف و پی‌گیری بخش‌های عملیاتی پروژه، جلوگیری از فعالیت‌های نهادهای غیر مسئول و خودسر در بخش سوادآموزی و معرفی آنان به مراجع قانونی و امنیتی بحث و تبادل نظر کردند.