جلسۀ هیئت اداری معینیت سوادآموزی

هئیت اداری معینیت سوادآموزی روی حل مشکلات سوادآموزی وزارت دفاع ملی در همکاری با موسسه GIZ تأکید نمود.

جلسۀ هیئت اداری معینیت سوادآموزی به رهبری دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی در تالار کنفرانس این معینیت به روز شنبه ۱۷ عقرب سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی برگزار گردید.

در این جلسه روی حل مشکلات سوادآموزی در وزارت دفاع ملی، رسیدگی به مشکلات سوادآموزی ولایت‌های لغمان و ننگرهار بحث تبادل نظر صورت گرفت.

در بخش حل مشکلات مراکز سوادآموزی در وزارت دفاع ملی فیصله شد تا تیم تخنیکی معینیت سوادآموزی در همکاری با موسسه GIZ روی چارچوب واضح چگونگی تطبیق برنامه‌های سوادآموزی در وزارت دفاع ملی با الگوبرداری از شیوۀ تطبیق برنامه‌های سوادآموزی در وزارت امور داخله به توافق برسند و مسائل سوادآموزی وزارت دفاع ملی به زودترین زمان ممکن حل گردد.

در بخش رسیدگی به مشکلات سوادآموزی ولایت‌های لغمان و ننگرهار، هئیت باصلاحیتی از سوی رهبری معینیت سوادآموزی تعیین شد و قرار است این هئیت به‌منظور حل مشکلات سوادآموزی ولایت‌های لغمان و ننگرهار عازم این ولایت‌ها شوند و ارزیابی همه‌جانبه‌ای از مشکلات و چالش‌های فرا راه تطبیق برنامه سوادآموزی را انجام دهند و با هیئت رهبری معینیت سوادآموزی در جریان گذارند.

در پایان جلسه نیز ریاست‌های برنامه‌ها و بسیج ملی و بررسی گزارش‌های هفته‌وار خویش را با رهبری معینیت سوادآموزی شریک ساختند و افزودند: نهایی‌سازی برنامه‌های نظارتی، بازنگری راهبرد (استراتیژی) و کارشیوۀ (مکانیزم) نظارتی، بخش‌بندی ولایت‌ها بر بنیاد اولویت‌های اقتصادی و شغلی مردم، مرور تطبیقی راهبردهای بسیج ملی و برنامه‌ها، ثبت برنامه‌های آموزش سواد در تلویزیون معارف و آمادگی‌ها برای تدویر ورکشاپ راهنما و تربیه معلم مراکز سوادآموزی از فعالیت‌های انجام‌شدۀ دیپارتمنت‌های معینیت سوادآموزی در هفتۀ قبلی است.