جلسه هماهنگی با همکاران انکشافی معینیت سوادآموزی

جلسه هماهنگی همکاران انکشافی معینیت سوادآموزی برای تهیه پلان جدید معینیت ؛ ۱۳ جدی ۱۳۹۶