جلسه بازنگری سیستم معلوماتی (NFEMIS)

پیش از چاشت امروز پنج‌شنبه ۱۳ سرطان سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی جلسه بازنگری سیستم مدیریت معلومات NFEMIS با اشتراک همکاران تخنیکی معینیت و با حضورداشت کارمندان دیپارتمنت‌های مختلف معینیت سوادآموزی در تالار کنفرانس این میعینت برگزار گردید.
هدف از این جلسه، شریک‌سازی شاخص‌های تعیین شده توسط هرمندرا سنگ متخصص بین‌المللی سیستم مدیریت معلومات با کارمندان معینیت سوادآموزی می‌باشد.
در ابتدای جلسه، بالای نتایج مطالعۀ تشخیصی توسط هرمندرا سینگ؛ متخصص بین‌المللی سیستم مدیریت معلومات و ایجاد گر‌وپ‌های کاری هشت‌گانه به‌منظور غنی‌سازی فورم‌های NFEMIS بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در ادامه نیز، روی آماده‌ساختن فورم‌‌های مختلف برای دیپارتمنت‌های معینیت سواد‌آموزی به‌منظور نیازسنجی‌های اساسی هر بخش، سیستماتیک شدن فعالیت‌ها و گزارشات معینیت سوادآموزی، تقسیم‌بندی اعضای دیپارتمنت‌های مختلف سوادآموزی در چهارچوب هشت گروپ مجزا، چگونگی بهترساختن سیستم گزارش‌دهی، مشخص شدن یک کانال گزارش‌دهی واحد از فعالیت‌های معینیت سوادآموزی، مشخص شدن سطوح مختلف نیازها و آمارهای مورد نظر، چگونگی بخش‌بندی نیازهای کمی و کیفی، شاخص‌بندی آمارهای کمی و کیفی، بررسی نیازمندی‌های تشکیلاتی در دیپارتمنت‌های معینیت سوادآموزی، ایجاد مؤثریت و تسریع روند گزارش‌دهی و گزارش‌گیری، افزایش مؤثریت و کارآمدسازی فعالیت‌های سوادآموزی با استفاده از تطبیق هرگونه خط‌مشی و طرزالعمل اداری بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.
در پایان نیز، آمریت مالی‌‌ و تدارکات، آمریت نصاب، آمریت تربیه معلم، آمریت نظارت، آمریت بسیج ملی، آمریت مراکز آموزش محلی، مدیریت مکاتب و مدیریت منابع بشری هر کدام یک گروپ را تشکیل داده و قرار است به مدت هشت روز و هر گروپ در روزهای جداگانه، بالای فورم‌های گزارش‌دهی و تعیین شاخص‌های سیستم مدیریت معلومات NFEMIS کار کنند.