توزیع کتب الفبای انتخاباتی و اشتراک آمریت سوادآموزی در پروسه انتخابات

توزیع کتب الفبای انتخاباتی به عنوان مواد ممد درسی برای سواد آموزان مغاره نشین، با حضور داشت رئیس آمور انتخاباتی بامیان. همچنان اشتراک فعال کارمندان آمریت سواد آموزی همراه با شاگردان صنوف سواد آموزی در پروسه ثبت نام رای دهی انتخابات ۱۳۹۷ه.ش. در پایان سخن؛ از همه مردم شریف بامیان تقاضامندم که با شرکت فعال شان در پروسه ثبت نام رای دهی، آینده شان را تضمین نماید. تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۹