توافق مسئولین انستیتیوت خدمات ملکی و نمایندگان برنامه سوادآموزی وزارت معارف روی نیازسنجی ظرفیتی برنامه

سوادآموزی وزارت معارف به تاریخ ۶ ماه عقرب ۱۳۹۹ در مقر انستیتوت خدمات ملکی با مسئولان آن اداره جلسه نموده و در مورد مطالعات نیازسنجی ظرفیتی در این اداره به طور مفصل معلومات ارایه نموده و ضمنا از مسئولین اداره متذکره تقاضا نمود که در راستای ارتقای ظرفیت فردی و نهادی این اداره همکاری نماید.

آقای صمیم افزود که ظرفیت پایین مدیریتی در مرکز و ولایات باعث کاهش موثریت در تطبیق برنامه‌ها می‌گردد و روند پاسخگویی بین مرکز و ولایات را متاثر می‌سازد. از این رو، نیاز است که از آغاز سال ۱۴۰۰ برنامه‌های آموزشی مشخص در بخش اساسات مدیریت، نظارت، ارتباطات و گزارشدهی برای کارمندان ولایتی و مرکزی تهیه و تطبیق گردد.

متقابلا معاون انستیتوت و روسای آن اداره از پیشنهاد برنامه سوادآموزی استقبال نموده و وعده سپرد که در آینده نزدیک یک نیازسنجی جامع را با استفاده از رهنمودها و ابزارهای سازمانی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و با درنظرداشت مطالعات انجام شده در معینیت سوادآموزی، در سطوح مختلف واحدهای برنامه سوادآموزی انجام داده و مطابق به نتایج ارزیابی‌ها، یک بسته آموزشی را برای کارکنان برنامه سوادآموزی وزارت معارف تطبیق نماید.