تطبیق طرح بدیل برنامه سوادآموزی در حالت اضطرار در ولایت بامیان (آموختن سواد در خانه)


در شرایط فعلی که ویروس کرونا دامنگیر همه جهان بشریت گردیده است و تمام نهاد های آموزشی مسدود می باشند، اما آمریت سوادآموزی ولایت بامیان منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تطبیق طرح بدیل سوادآموزی در حالت اضطرار برنامه آموختن سواد در خانه را برای سواد آموزان جدید الشمول سال ۱۳۹۹ راه اندازی نموده است.
مرکز آموزشی محلی نمبر اول آمریت سواد آموزی ولایت بامیان به تعداد ۴۰ تن خانم های که علاقه به آموختن سواد داشتند را ثبت نام نموده و برای شان کتاب و مواد ممد درسی توزیع نمود، خانم های سوادآموز در خانه توسط اعضای باسواد فامیل اش سواد را آموخته و در آخر سال از طرف مدیریت مرکز آموزشی محلی نمبر اول آمریت سوادآموزی ولایت بامیان از آنان امتحان اخذ میگردد در صورت موفقیت برایشان تصدیق نامه صنف سوم اهدا میگردد، در این ابتکار هم پروسه سوادآموزی موفقانه تطبیق میگردد و هم خطر ابتلا به ویروس کرونا در سوادآموزان ناممکن است، چی بهتر ازین که خانم ها در جریان قرنطینه بتواند سواد را بیاموزد و از قرنطینه استفاده مثبت داشته باشد.