تطبیق برنامه سوادآموزی در حالت اضطرار در ولسوالی مروری ولایت کنر

آمریت سوادآموزی ولایت کنر به‌منظور جلوگیری از شیوع ویروس، کورس‌های سوادآموزی را در فضای باز در ولسوالی مروری آن ولایت دایر نمود.