تطبیق برنامه سوادآموزی در حالت اضطرار در ولایت زابل

آمریت سوادآموزی ولایت زابل، به‌منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تطبیق طرح بدیل برنامه سوادآموزی در حالت اضطرار، کورس‌های سوادآموزی را در فضای باز و تجمعات کوچک در مرکز و ولسوالی های آن ولایت دایر نمود.