ترانه سواد

ترانه سواد با سروده داکتر سمیع حامد و تهیه و ترتیب توسط انستیتیوت ملی موسیقی