به مناسبت تجلیل از هژدهمین سالگرد تاسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دوتن معلم رضا کار سوادآموزی نیز تقدیر شد

دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان طی برنامه‌ای از هژدهمین سالروز تاسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تجلیل نمود. همچنان در این برنامه از دو تن معلمین(حسنیه و مومنه)که به شکل رضاکارانه درمغاره های بامیان برای ۶۰خانم بی‌سواد به همکاری آمریت سوادآموزی به مدت نه ماه کورس ایجاد و فارغ داده اند تقدیر شد.

محمد جواد دادگر، رییس دفتر حقوق بشر بامیان هدف از تقدیر رضاکاران حقوق بشر را نهادینه‌سازی فرهنگ رضاکاری در خدمت به مردم و تامین حقوق بشر عنوان نموده و گفت: ” کمیسیون حقوق بشر در گرامیداشت از هژدهمین سالروز تاسیس کمیسیون بر این هدف است تا از اشخاصی که به صورت رضاکارانه در راستای حقوق بشر خدمت می‌نمایند؛ تقدیر نماید. چرا که این اشخاص بدون هیچگونه چشم‌داشت اقتصادی برای نهادینه سازی ارزش‌های حقوق بشری در جامعه فعالیت می‌کنند.