بزرگداشت از روز جهانی سواد

پنجشنبه ۱۴ سنبله ۱۳۹۸
در مرکز رسانه های حکومت از روز جهانی سواد تحت عنوان ” سواد برای صلح ” بزرگداشت صورت گرفت .
دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف ضمن خوش آمدید حاضرین در پیوند به روز جهانی سواد گفت:
ما در حالی از روز جهانی سواد تجلیل می کنیم که متأسفانه بیشترین ارقام بی سواد را درکشور داریم که بهتر است به جای تجلیل، از واژه تجدید کار گرفته شود و برای مبارزه با بی سوادی و امحای آن در سراسر افغانستان تجدید مبارزه نمائیم .
دکتر محمد میرویس بلخی اضافه نمود: طبق مطالعات مؤسسه یونسکو ۴۲ در صد در کشور بی سواد داریم که حدود ۱۰ میلیون شهروند ما را احتوا می کنند، بدون تر دید اگر ظرفیت این جمعیت بزرگ هموطنان ما در راستای بهبود و ضعیت ترتیب بازار، مؤثریت در جامعه و نهاد ها به کار گرفته میشد حالا به پیروزی های بزرگی دست یافته بودیم .
موصوف اضافه نمود: همین که در ۱۹ سال گذشته نتوانسته ایم تمام امکانات را درجهت توسعه کشور بکار ببریم ، حضور بزرگ بی سوادان در کشور میباشد که اکثر آنها را خانم ها که مادران هستند، تشکیل میدهند.
زیرا اگر به این قشر که نقش عمده و مهم را در تربیت فرزندان شان دارند توجه نشود، درآینده منتظر بحران غیر قابل مهار درجامعه خویش خواهیم بود .
سرپرست وزارت معارف فقر، تنبلی روانی، عدم هماهنگی میان رشد جمعیت و فراهم آوری سهولت های خدماتی تعلمی وتربیتی برای اطفال و ترک تعلیم در مکاتب را از عوامل بی سوادی در کشور عنوان کرده گفت: اخیراً طرز العمل همکاری والدین با معارف نهایی شده تا در راستای تطبیق برنامه های این وزارت همکاری و سهم خویش را در حمایت از برنامه های معارف انجام دهند زیرا اگر ملتی اراده کند ، هیچ معضلی نمی تواند مانع پیشرفت و ترقی کشور شود:
در اخیر دکتر محمد میرویس بلخی همکای های جامعه جهانی را به معارف ستوده و از آن قدر دانی نمود و هم چنان از زحمات معینت سواد آموزی در جهت مبارزه بابی سوادی به نیکویی یاد کرد.
متعاقباً دکتر سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف فشرده گزارش کاری این اداره را ارایه داشته و پیرامون نقش و اهمیت سواد در جامعه از جمله درترقی وتوسعه مملکت صحبت همه جانبه نمود موصوف گفت : اینکه ارقام بی سوادی در کشور از ۱۵ سال گذشته بدین سو ۱۰ میلیون گفته میشود و ظاهراٌ آن در تغییر وارد نشده علت این است که در آن زمان از جمع حدود ۱۵ میلیون نفوس سراسری افغانستان ده میلیون بی سواد گفته می شد و اما حالا از جمعیت ۳۵ میلیونی کشور این رقم داده می شود بناءً تأکید نمودکه طبق امار دست داشته در مدت ده سال اخیر حدود یک میلیون هموطنان ما باسواد شده اند و اگر چنین نمی بود حالا نرخ بی سوادی در کشوراضافه از ۱۵ میلیون می بود.
دکتر رحیمی خواهان باز نگری برنامه و پالیسی های سواد آموزی در سطوح کلان دولتی شده و هم اضافه کرد:
اگر طبق برنامه های مطروحه، همین گونه پیش برویم، انشاءالله تا اخیر دهه معارف به دستاورد های بزرگی در جهت امحای بی سوادی در کشور نایل خواهیم آمد.
بالترتیب آقای میتسوجی سوزوگا سفیر جاپان ، آقای کرستینا دهلمان نمایند سفارت سویدن و آقای دینلوپدیل مسوول تلیم و تربیه یونسکو در افغانستان هر یک در رابطه به موضوع صحبت نموده و از تجارب کشور های شان به خاطر فایق آمدن به معضله بی سوادی در کشور یاد آور شده و به تداوم همکاری های کشور های متبوع شان برای معارف افغانستان به تعهدات شان تأکید نمودند .
آقای عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان نیز حمایت قاطع شان را از برنامه های وزارت معارف و معینیت سواد آموزی اعلام داشتند.
در پایان برای شماری از افراد و نهاد های فعال در عرصه سواد آموزی تقدیر نامه و لوایح سپاس از سوی دکتر محمد میرویس سرپرست وزارت معارف اهداء گردید .