بازدید از وضعیت سوادآموزی ولایت بلخ

بازدید از وضعیت سوادآموزی ولایت بلخ و کورس های موسسه انافی و کورس های سواد توام با حرفه یونسکو؛ پنجشنبه ۲۳ حمل ۱۳۹۷