ایجاد ۸ باب کورس سوادآموزی در محبس ولایت بادغیس

به تعداد ۸ باب کورس سوادآموزی، از جانب آمریت  سوادآموزی ولایت بادغیس به همکاری مدیریت محبس آن ولایت به هدف باسواد ساختن محبوسین بی‌سواد آن محبس ایجاد گردید.

قرار است در این کورس‌ها به تعداد ۲۳۰ تن سوادآموز، توسط محبوسین باسواد طور افتخاری آموزش داده شود. همچنان یک مقدار مواد ممد درسی به هدف تشویق سوادآموزان به فراگیری آموزش سواد برای آنان توزیع گردید.