ایجاد ۷ باب کورس سواد آموزی در مدیریت محبس ولایت تخار

آمریت سوادآموزی ولایت تخار در هماهنگی با مدیریت محبس آن ولایت به تعداد ۷ باب کورس سوادآموزی را به اساس حکم شماره (۲۹۵۰) مقام عالی ریاست جمهوری و تطبیق مقرره شماره (۱۸) کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در مورد آموزش سواد و مهارت‌های حرفه وی برای محبوسین ایجاد نمود.

این کورس‌ها از جانب آمریت سوادآموزی ولایت تخار و با اشتراک نجیب الله سلطانی مدیرعمومی تطبیق برنامه و سرپرست آمریت سوادآموزی، احسان الله سرپرست مدیریت عمومی نظارت، شاه محمود سعیدی مدیر شهری سوادآموزی، حبیب الله آمر امور امنیتی محبس و محمد موسی آمر تعلیم و تربیه محبس رسماً افتتاح گردید.

قابل یاد آوری است که این کورس‌ها توسط محبوسین با سواد طور رضاکار به پیش برده خواهد شد و در این کورس‌ها به تعداد ۱۲۱ تن از محبوسین  که از جمله ۲۷ تن آنان را خانم‌ها تشکیل می‌دهند، تحت آموزش قرار می‌گیرند که این یگ گام بزرگ در راستای محو بی‌سوادی و اشتغال زایی برای محبوسین می‌باشد.

در همین حال محبوسین که این برنامه آموزشی را فرا می‌گیرند از این اقدام آمریت سوادآموزی ریاست معارف ولایت تخار ابراز قدر دانی نموده و خواستار راه اندازی همچون برنامه از جانب سایر ادارات نیز شدند.