ایجاد یک باب کورس سوادآموزی برای کارکنان خدماتی سارنوالی مرکز ولایت غور

۶۱۰۹۷۱۰۰_۳۳۵۲۷۸۴۲۳۸۲۰۳۹۵_۷۷۹۸۱۰۰۹۶۰۸۸۱۹۳۴۳۳۶_n ۶۱۵۲۵۷۲۱_۸۷۱۱۵۹۳۴۳۲۳۸۵۷۷_۳۵۱۶۰۲۴۵۹۶۹۰۴۰۱۷۹۲_n

چهارشنبه ۸/۳/۱۳۹۸

یک باب کورس سوادآموزی، به هدف باسواد ساختن کارکنان خدماتی سارنوالی استیناف و سارنوالی شهری در مرکز ولایت غور ایجاد گردید

درین کورس به تعداد ۱۰ تن سوادآموز جذب شده است، که از جمله ۸ تن آنان را  طبقه ذکور و ۲ تن آنان را طبقه  اناث تشکیل می‌دهد.