ایجاد دو باب کورس سوادآموزی برای کارکنان خدماتی محکمه استیناف و محکمه شهری ولایت غور

۰۰ ۰۰۰

به تعداد دو باب کورس سوادآموزی به هدف باسواد ساختن ۱۸ تن کارکنان خدماتی بی‌سواد محکمه استیناف و محمکه شهری ولایت غور ایجاد گردید.

درین کورس‌ها ۳ تن از طبقه اناث و ۱۶ تن از طبقه ذکور کارکنان خدماتی به حیث سوادآموزی جذب گردیده و توسط دو تن کارمندان بخش های اداری محکمه این ولایت تدریس می‌گردد.

قابل یاد آوری است، که در نتیجه ارزیابی ورودی تعداد ۳ تن دیگری از این کارکنان محکمه ولایت غور باسواد شناخته شدند که از طریق برنامه‌ی (ارزیابی قابلیت های خودی) برای آنها تصدیقنامه فراغت از کورس های سواد آموزی توزیع گردید.