افتتاح کار بازسازی و سنگ‌فرش صحن حویلی معینیت سوادآموزی

کار بازسازی و سنگ‌فرش صحن حویلی معینیت سوادآموزی با حضورداشت دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی، احمد بصیر رئیس شرکت ساختمانی جاسم فایق، مهندسان ریاست تعمیرات وزارت معارف و کارمندان معینیت سوادآموزی افتتاح گردید.

در این برنامه معین سوادآموزی خاطرنشان ساخت که بازسازی و نوسازی معینیت سوادآموزی یکی از جدی‌ترین اقدامات روی‌دست گرفته شده در این معینیت می‌باشد و ابراز امیدواری کرد که بازسازی و سنگ‌فرش حویلی معینیت سوادآموزی به زودترین زمان ممکن به پایه اکمال برسد.

گفتنی است که بازسازی و سنگ‌فرش صحن حویلی معینیت سوادآموزی با هزینه ۸۴۵۰۰۰ افغانی و پس از یک‌ماه به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.