اعلان داوطلبی

معینیت سوادآموزی وزارت معارف، در نظر دارد که صحن حویلی مربوط خویش را مطابق نقشه و برآورد ریاست محترم انکشاف تعمیرات کانکریت نماید.

شرکت‌های ساختمانی که خواهش قرارداد آن را داشته باشند بعد از نشر اطلاعیه الی تاریخ ۷ اسد سال ۱۳۹۸ درخواستی‌های خویش را به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات خاص معینیت سوادآموزی واقع چهاراهی شیر پور ناحیه دهم شهر کابل تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحظه نموده تضمین اخذ می‌گردد.