اعلان داوطلبی

معینیت سوادآموزی وزارت معارف، در نظر دارد که صحن حویلی مربوط خویش را مطابق نقشه و برآورد ریاست محترم انکشاف تعمیرات کانکریت نماید.

شرکت‌های ساختمانی که خواهش قرارداد آن را داشته باشند بعد از نشر اعلان الی تاریخ ۳۰ اسد سال ۱۳۹۸ درخواستی‌های خویش را به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات خاص معینیت سوادآموزی واقع چهاراهی شیر پور ناحیه دهم شهر کابل تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحظه نموده تضمین اخذ می‌گردد.