اطلاعیه!

معینیت سوادآموزی وزارت معارف اطلاع حاصل نموده است که یک تعداد افراد استفاده جو، از آدرس “اجماع جوانان بالنده و رسالتمند شهر کابل” باشندگان شهر کابل را فریب داده اند و برای آنان فورم توزیع می‌کند که گویا به تعداد ۵۰۰ معلم با معاش ماه‌وار ۱۱۰۰۰ افغانی استخدام می‌کند این افراد ادعا نموده است که این پروژه را با حمایت مالی کشور یونان از معینیت سوادآموزی وزارت معارف گرفته است.

معینیت سوادآموزی وزارت معارف اعلام می‌دارد که با هیچ نهادی توافق‌نامه‌یی بر این مبنا به امضا نرسانیده است. و فعلاً هیچ‌گونه پروژه‌ای تحت این عنوان ندارد، و تمامی اطلاعیه­های این اداره از طریق صفحات رسمی ویب‌سایت و فیسبوک معینیت سوادآموزی وزارت معارف نشر می‌گردد. این اداره همچنان خاطرنشان می‌سازد که هدف اصلی این افراد اخذ پول در بدل توزیع فورم میباشد.