اطلاعیه معینیت سوادآموزی وزارت معارف در پیوند به ادعای استخدام معلمان سوادآموزی!

 

معینیت سوادآموزی وزارت معارف اطلاع حاصل نموده است که یک تعداد از افراد استفاده­جو، با استفاده از نهادهای جعلی باشندگان شهر کابل را فریب داده اند که گویا معینیت سوادآموزی وزارت معارف در نواحی مختلف شهر کابل به معلمان سوادآموزی و سوپروایزران ضرورت دارد و تعدادی از معلمان و سوپروایزران را با معاش بلند استخدام می‌نماید. معینیت سوادآموزی وزارت معارف خاطرنشان می‌سازد که هدف اصلی این افراد اخذ پول در بدل توزیع فورم میباشد.

این اداره به تعقیب اطلاعیه قبلی خویش اعلام می‌دارد که با هیچ نهادی توافق‌نامه‌یی بر این مبنا به امضا نرسانیده است. و فعلاً هیچ‌گونه پروژه‌ای تحت این عنوان ندارد، و تمامی اطلاعیه­های این اداره از طریق صفحات رسمی ویب‌سایت و فیسبوک معینیت سوادآموزی وزارت معارف نشر می‌گردد.

گفتنی است که یک تعداد از شهروندان شهر کابل با مراجعه به معینیت سوادآموزی اطلاع داده اند که گویا نهادی به نام اتحادیه معلمان افغانستان ضمن جمع‌آوری مشخصات سوادآموزان و معلمان به مردم وعده سپرده است که معینیت سوادآموزی وزارت معارف معلمان و سوپروایزران سوادآموزی را با معاش بلند استخدام می‌کند. اما اتحادیه سرتاسری معلمان این موضوع را رد میکند.

هم‌چنان معینیت سوادآموزی وزارت معارف از نهادهای کشفی و امنیتی احتراماً تقاضا می‌نماید تا در دستگیری همچون اشخاص و افراد با این معینیت همکاری نمایند.