استراتیژی ملی سوادآموزی

خلاصه

مزایای جمعیت تعلیم یافته و آموزش دیده برای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی یک کشور به خوبی  به اثبات رسیده است و دسترسی به تعلیم و آموزش برای انکشاف مهارت ها و قابلیت های مورد نیاز مدیریت زندگی روزمره و مشارکت موثر امر ضروری به شمار می رود. بر علاوه سرمایه گذاری در تعلیمات رسمی – از تعلیمات ابتدایی تا تحصیلات عالی دانشگاهی- انکشاف فرصت های تعلیمی برای تعلیمات غیر رسمی و آموزش مادام العمر منافع زیادی را در کاهش فقر و انکشاف ملی در بردارد.  گذشته از این تجربه نشان داده است که فقط در صورتی  یادگیری پایدار بوده و ارتقا خواهد یافت که بر بنیاد محکم مهارت های لسانی و حسابی (شامل خواندن، نوشتن، و حساب کردن) استوار بوده و این مهارت ها به صورت عادلانه بین جمعیت کشور توسعه یافته باشد. در واقع،به اثبات رسیده است که ارتقای سطوح سواد در کشورهای که از سطح سواد پایین تر از سطح سواد متوسط برخور دار بوده اند، به صورت خاص  اثر قویتری در انکشاف اقتصادی دارد. ناکامی در پیشرفت دوامدار جهت تبدیل افغانستان به یک جامعه باسواد تهدید جدی را فرا روی امنیت و ثبات سیاسی کشور قرار خواهد داد؛ و نیز دیگر تلاش های انکشافی را تضعیف خواهد کرد.   بنابراین، با تاکید بر اهمیت استراتیژیکی سواد آموزی و آموزش مادام العمر در رسیدن به اهداف ملی و جهانی تعلیم و تربیه برای همه، سواد آموزی و تعلیمات غیر رسمی به عنوان مولفه اصلی پلان استراتیژیک ملی معارف(NESP) مشخص شده است.

استراتیژی ملی سواد آموزی با هدف به کارگیری و هماهنگ کردن تلاش های انجام شده برای پیشبرد دستور کار سواد آموزی تهیه می شود،  این هدف تا حد زیادی در پلان عملیاتی ملی سواد آموزی (۲۰۰۹-۲۰۱۵) و در پلان عملیاتی تجدید نظر شده (۲۰۱۲-۲۰۱۵) تحقق یافته است. این پلان عملیاتی به کمک یونسکو و در چارچوب طرح سواد آموزی برای توانمندی (لایف) از طریق پروسه مشورتی با دولت، موسسات ملل متحد، تمویل کنندگان، موسسات غیر دولتی و دیگر شرکا تهیه شده است.

پلان عملیاتی ملی سواد آموزی با در نظر داشت اهداف تعیین شده در  پلان استراتیژیک معارف، اهداف تعلیم و تربیه برای همه خاصتا هدف ۴: “دستیابی به۵۰  درصدبهبوددرسطحسوادبزرگسالانبه ویژه برای زنان تا ختم سال ۲۰۱۵، ، ودسترسی عادلانه بهآموزشاساسی ومداومبرای همهبزرگسالان” ، اهداف انکشاف هزاره افغانستان(MDG) چشم انداز ۲۰۲۰، بااهدافتعیین شده برایدستیابی بهتعلیمات ابتدایی همگانی(هدف ۲)وبرابری جنسیتیدردوره های ابتدایی وثانوی (هدف ۳)تهیه می شود.  و نیز پیش بینی می شود که افزایش سطح سواد بهدستیابیبهاهداف توسعه هزاره؛ هدف ۱ (ریشه کن کردن فقروگرسنگی) ، هدف ۴ (کاهش مرگ و میر اطفال) ، هدف ۵ (بهبود سلامتمادران) هدف ۶ (مبارزه بااچ آی وی/ایدز، مالاریا، سل وسایر بیماری ها) و هدف ۷ (تضمین پایداری محیط زیست) کمک نماید.

برای دانلود سند استراتیژی معینیت سوادآموزی کلیک کنید