#ادامه‌ کمپاین آگاهی دهی ولایت غور

ادامه‌ کمپاین آگاهی دهی به هدف تطبیق برنامه‌ی قابلیت های خودی در قریه‌جات اطراف شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور.