اخذ امتحان رقابتی معلمین حق‌الزحمه‌یی خارج تشکیل آمریت سوادآموزی ولایت کابل

۱۳۹۸/۰۴/۱۹

امتحان رقابتی، ۳۵ بست معلمین حق‌الزحمه‌یی خارج تشکیل آمریت سوادآموزی ولایت کابل تحت نظر کمیته موظف، نماینده مقام ولایت کابل، نماینده مقام ریاست معارف ولایت کابل و آمریت سوادآموزی ولایت کابل به هدف سهیم‌سازی مردم در برنامه‌های سوادآموزی؛ اخذ گردید.

در این امتحان به تعداد ۹۰ تن از طبقه اناث و ذکور از ولسوالی‌های قره‌باغ، استالف، گل‌دره، فرزه، کلکان، موسهی و ده‌سبز ولایت کابل اشتراک داشتند.